Savox - HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.048/138.9 @ 7.4V

Savox

$ 104.99 $ 129.99
SKU: SAVSB2275MG

Add to Wishlist

HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.048/138.9 @ 7.4V